SEO百度专员 – 9休8

Tên công ty: Confidential
Ngành nghề: SEO
Loại hình công việc: Full Time
Địa điểm làm việc: Enterprise - Makati Philippines
Ngôn ngữ: Mandarin
Mức lương: From 2500 USD + %
Giới tính: Any
Kinh nghiệm: 3 years
Working time: 9 off 8
Level: Specialist

🌸🌸 SEO百度专员🌸🌸
👉工作地点:您将有机会在等待设立办公室期间,从家中工作
👉工作时间:9小时 (9:00 – 18:00),月休8天

🍄工作职责:

– 制定并执行适用于百度的SEO策略,以提高网站的搜索可见性。
– 进行关键词研究和竞争对手分析,寻找有利机会。
– 优化网站内容、元标签、标题和其他页面元素,以改善百度搜索引擎的排名。
– 使用百度站长工具和其他相关工具监控网站性能,并找出改进的空间。
– 定期进行SEO审核,确保符合百度的算法更新和准则。
– 持续关注行业趋势和百度SEO最佳实践。
– 与内容团队合作,开发符合百度要求的SEO友好内容。
– 监控和分析网站流量、排名和其他相关指标,提供改进建议。
– 向管理团队定期提供SEO绩效和进展报告。

🍄职位要求:

– 具有百度SEO专员的经验,熟悉在线博彩行业。
– 深入了解百度的搜索引擎算法、排名因素和最佳实践。
– 熟悉百度站长工具和其他相关的SEO工具。
– 能熟练进行关键词研究和竞争对手分析。
– 熟悉百度的页面内和页面外优化技术。
– 具备较强的分析能力,能够根据数据做出明智决策。
– 优秀的书面和口头沟通能力,熟练掌握中文。
– 能够独立工作并与跨职能团队有效合作。

🍄薪资和福利:

👉 基本薪资:
人民币18,000元/月(转正后为人民币20,000元/月)
👉住房补贴:人民币2,500元/月
👉餐补:人民币2,500元/月
👉带薪病假:14天
👉带薪住院病假:46天
👉年假:14天
👉机票补助:每年两次,每次人民币3,000元,总计人民币6

✈️𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 : @𝗺𝗮𝗹𝗶𝗲𝘅𝗽𝟯
🅱️𝗕𝗹𝗼𝗴: 𝗺𝗮𝗹𝗶𝗲𝘅𝗽.𝗰𝗼𝗺
🌐𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: 𝘃𝗶𝗲𝗰𝗻𝗲.𝗰𝗼𝗺

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx, .rtf